قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

تاریخآخرین به‌روزرسانی: ۲۷ فروردین ۱۳۹۸

ماده۱ - تعاریف و اصطلاحات

اصطلاحاتی که در اینقوانین و مقررات به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است:

۱-۱- شرکت: شرکت فناوری اطلاعات شیراز اندیشه نوین که نسبت به ارائهخدمات ال تاکسی اقدام می‌کند.

۱-۲- ال تاکسی: خدماتی نرم‌ افزاری که توسط شرکت به منظور حمل مسافرارائه می‌شود.

۱-۳- اپلیکیشن: نرم افزار متعلق به شرکت که به منظور استفاده ازخدمات ال تاکسی، حق استفادۀ موقت از آن برابر شرایط قراردادی و سند حاضر بهکاربران اعطا می‌گردد.

۱-۴- کاربر: شخصی حقیقی یا حقوقی است اعم از مسافر و راننده که ازطریق اینترنت به اپلیکیشن ال تاکسی متصل و از خدمات نرم افزاری ال تاکسی بهرمند می‌شود.

۱-۵- کاربران: در این سند کاربر راننده و کاربر مسافر به همراه همبا نام کاربران استفاده می‌شوند.

۱-۶- کاربر راننده: شخص حقیقی است که در اپلیکیشن رانندۀ ال تاکسیبه منظور دریافت درخواست سفر و ارائۀ خدمات ثبت ‌نام کرده ‌است.

۱-۷- کاربر مسافر: :شخص حقیقی یا حقوقی است که در اپلیکیشن مسافر التاکسی به منظور ارسال درخواست سفر ثبت‌ نام کرده‌اند.

۱-۸- حساب کاربری: حسابی است که اشخاص برای استفاده از خدمات التاکسی در اپلیکیشن ال تاکسی ایجاد کرده‌اند.

۱-۹- اعتبار: مبلغی است که کاربران مسافر در حساب کاربری خود بهمنظور استفاده از خدمات ال تاکسی دارند. این مبلغ به صورت پرداخت از طریق سامانۀبانکی و کارت‌های عضو شبکۀ شتاب و یا با استفاده از ال تاکسی کارت طبق شرایط ومقررات حاضر منظور و محاسبه خواهد شد.

۱-۱۰- اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط کاربران در اختیار ال تاکسیقرار داده می‌شود اعم از اطلاعاتی که به صورت مستقیم از سوی کاربران وارد می‌شود وهمچنین اطلاعاتی که به صورت خودکار و در نتیجۀ بهره برداری از خدمات ال تاکسی دراختیار شرکت قرار داده می‌شود، مانند اطلاعات مربوط به سفر اعم از زمان سفر،موقعیت مکانی مبدا و مقصد، مسیر طی شده، موقعیت مکانی کاربر راننده و غیره.

۱-۱۱- قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران : قانون اساسی، قوانین عادی،آئین نامه های اجرایی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و کلیه ضوابط قانونی حاکم برانجام موضوع قرارداد اعم از قانون بیمه اجباری شخص ثالث، آئین نامه راهنمائی ورانندگی.

ماده۲ - حساب کاربری

۲-۱- کاربران با ثبت نام در ال تاکسی و همچنین با هر بار استفاده ازخدمات ال تاکسی می‌پذیرند که قوانین و مقررات جاری ال تاکسی را به صورت کاملمطالعه کرده و با اطلاع کامل از شرایط و معانی آن پذیرفته‌اند. این قوانین ومقررات ممکن است در طول زمان تغییرکند و بنابراین استفادۀ مستمر کاربران ازاپلیکیشن به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آن است.

۲-۲- برای استفاده از خدمات ال تاکسی لازم است که هر کاربر مسافراعم از شخص حقیقی و یا حقوقی یک حساب کاربری در اپلیکیشن بسازد. تنها اشخاصی کهبیش از ۱۸ سال سن و واجد اهلیت قانونی باشند می‌توانند اقدام به ساختن حساب کاربریدر اپلیکیشن کنند. برای استفاده از خدمات ال تاکسی کاربر مذکور باید نام، نامخانوادگی، آدرس پست الکترونیکی و شماره همراه خود را در اپلیکیشن ال تاکسی ثبت کند.

۲-۳- کاربران می‌پذیرند اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و به‌روز در اپلیکیشن وارد کنند و مسئول عدم صحت اطلاعات اعلام شده شخص کاربران می‌باشند.در صورت اثبات خلاف این موضوع، شرکت مجاز به پیگیری قضایی و قانونی نزد مراجعذیصلاح می‌باشد.

۲-۴- کاربران متعهد می‌گردند که صرفا با ایمیل متعلق به خود نسبت بهثبت نام در اپلیکیشن ال تاکسی اقدام نمایند. در غیر این صورت در برابر شخص ذینفعصاحب ایمیل تماما مسئول بوده و شرکت به محض آگاهی از این موضوع نسبت به لغو عضویتکاربر مذکور اقدام خواهد نمود.

۲-۵- هر شخص با توجه به مدارک هویتی تنها می‌تواند یک حساب کاربریبه عنوان کاربر مسافر یا کاربر راننده بنا به مورد در اپلیکیشن داشته باشد. درصورتی که شرکت اطلاع یابد که به نام یک شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی حساب‌هایکاربری متعدد وجود دارد، شرکت مجاز خواهد بود نسبت به قطع خدمات و غیرفعال نمودنحساب‌های کاربری مذکور اقدام نماید.

۲-۶- مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص حقیقی ویا حقوقی در اپلیکیشن یا سایر خدمات مربوط به ال تاکسی انجام می‌شود به عهدۀکاربران، بنابه مورد، است. بنابراین مسئولیت مسافرانِ غیر از کاربر نیز، که بااستفاده از حساب کاربری وی از خدمات ال تاکسی استفاده می‌نمایند، کاملا متوجه خودکاربر مسافر می‌باشد.

۲-۷- مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری از جمله نام کاربری ورمز عبور به عهدۀ کاربران است. در صورت مفقود شدن یا سرقت اطلاعات حساب کاربری،کاربر مذکور موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع شرکت برساند. بدیهی است تازمانی که اطلاع‌رسانی به شرکت انجام نشده است، مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریقحساب کاربری مذکور انجام شده و می‌شود به عهدۀ وی خواهد بود.

۲-۸- کاربران حق ندارند به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اجازه استفادهاز حساب کاربری خود را بدهند یا حساب خود را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقلکنند. در مورد کاربر شخص حقوقی نیز، مسئولیت‌های قانونی بهره برداری از خدمات التاکسی متوجه مدیران مجموعه‌های مذکور خواهد بود.

۲-۹- در شرایط خاصی ممکن است از کاربر مسافر برای استفاده از خدمات،درخواست احراز هویت شود، در چنین شرایطی اگر کاربر مسافر اطلاعات کافی در اختیارشرکت قرار ندهد، شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات بهکاربر مسافر خودداری کند.

۲-۱۰- ممکن است بنا به مورد و حسب صلاحدید و تشخیص شرکت، از کاربراندرخواست اطلاعات تکمیلی، ارائه مدارک و یا اصلاح اطلاعات موجود گردد. در این صورتکاربر مورد درخواست، متعهد به ارائه اطلاعات و یا اصلاح اطلاعات درخواستی در مدتاعلام و درخواست شده از سوی شرکت خواهد بود. در غیر این صورت شرکت می‌تواند حسابکاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر مذکور خودداری کند.

ماده۳ - استفاده از ال تاکسی

۳-۱- کاربران متعهد می‌شوند در حین استفاده از خدمات ال تاکسی ازاستعمال دخانیات امتناع کنند.

۳-۲- با استفاده از خدمات ال تاکسی کاربران می‌پذیرند و موظف می‌باشندکه از ال تاکسی برای انجام هیچ فعالیت غیر‌قانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایرانیا خلاف شرع یا مخالف با عرف جامعه استفاده نکنند. کاربران حق ندارند اشیاء غیرمجاز از جمله مشروبات الکلی، مواد مخدر، سلاح یا سایر اشیاء یا حیواناتی که طبققانون جمهوری اسلامی ایران مجاز نیست، در خودرو همراه داشته باشند.

۳-۳- کاربر مسافر متعهد است در صورت داشتن بار نامتعارف و یا هرگونه پرنده یا حیوانات دیگر، موضوع را قبل از توافق بر سفر به کاربر راننده اعلامکند. در غیر اینصورت چنانچه پس از پذیرش درخواست سفر و عزیمت کاربر راننده به نقطۀمبدا، راننده مواجه با موارد فوق شود، مجاز به لغو (امتناع از انجام) سفر بوده ومسئولیت جبران خسارات وارده و هزینۀ سفر برعهدۀ کاربر مسافر است.

۳-۴- کاربران متعهد می‌شوند هیچ‌گاه از خدمات ال تاکسی به صورتی کهبه ال تاکسی یا شرکای آن صدمه‌ای وارد کند استفاده نکنند. در صورتی که کاربراننسبت به سوءاستفاده از امکانات فراهم شده در خدمات ال تاکسی در جهت منافع شخصی ویا آسیب اعم از مادی و یا معنوی به منافع شرکت اقدام نمایند، شرکت ضمن داشتن حققطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب کاربری، مجاز خواهد بود با مراجعه به مراجع قضاییو یا سایر مراجع ذیصلاح قانونی نسبت به مطالبه جبران خسارات وارده اقدام نماید.

۳-۵- کاربران می‌پذیرند که شرکت ممکن است از ارسال پیامک، ایمیل ویا Push Notification به عنوان راه ارتباطیشرکت با وی استفاده کند. کاربران می‌توانند درخواست کنند که ارسال این پیام‌ها قطعشود اما می‌پذیرند که با انصراف از دریافت این پیام‌ها، ممکن است در استفاده ازخدمات با مشکل مواجه شوند و یا اطلاعات مقتضی بموقع به ایشان نرسد.

۳-۶- شرکت ممکن است کدهایی به منظور هدیه به کاربر مسافر ارائه کندکه با وارد کردن این کدها در نرم‌افزار، یا درصدی از هزینۀ سفر کاسته یا درصدی ازهزینۀ سفر پس از آن به کاربر برگردانده ‌شود و یا مبلغ مشخصی به حساب کاربر دراپلیکیشن ال تاکسی اضافه ‌شود. نحوۀ ارائه این خدمات و تعیین مهلت استفاده ازآنها، منوط به تشخیص و صلاحدید شرکت بوده و در صورت عدم تعلق کدهای مذکور، کاربرمسافر حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص نخواهد داشت.

۳-۷- کاربران می‌پذیرند که اجازۀ انتقال یا فروش کدها را به اشخاصدیگر ندارند. همچنین کاربران مجاز نیستند این کدها رابه صورت عمومی منتشر کنند - حتی اگر شرکت در فضاهای عمومی به نحوی که در دسترسعموم است، این کدها را منتشر کرده باشد - مگر اینکه شرکت رسماً این اجازه را بهآنها داده باشد.

۳-۸- کاربر مسافر می‌پذیرد اعتباری که در حساب کاربری خود داردمستقل از روش کسب آن (اگر در نتیجه افزایش اعتبار از طریق درگاه بانک باشد یا درنتیجه وارد کردن کدهای تخفیفی که شرکت در اختیار آنها قرار می‌دهد یا هر روش دیگری)فقط برای استفاده از خدمات ال تاکسی قابل استفاده است و امکان دریافت این وجه رابه صورت نقد ندارد.

۳-۹- کاربر مسافر می‌پذیرد کدهایی که جهت افزایش اعتبار یا کاهشهزینه سفر به وی داده می‌شود، ممکن است منقضی شوند. از آنجایی که شرکت برای ارائهاین کدها هزینه ای از کاربرمسافر دریافت نمی‌کند، این حق برای شرکت محفوظ است کهمبلغ یا درصد تاثیر این کدها را حتی پس از انتشار آنها تغییر دهد یا در صورت لزومآنها را باطل کند. همچنین درصورتی که شرکت تشخیص دهد که استفاده از این کد به دلیلخطای فنی یا تخلف صورت گرفته و یا غیر قانونی بوده است می‌تواند این کدها یااعتباری که در نتیجۀ استفاده از آنها به حساب کاربر اضافه شده است را باطل یا حذفکند.

۳-۱۰- مسئولیت تامین اینترنت و سخت‌افزار لازم و همچنین پرداخت هزینه‌هایمربوط به آنها برای استفاده از خدمات ال تاکسی به عهدۀ کاربران است.

۳-۱۱- کاربر مسافر می‌پذیرد حداکثر تعداد مسافرانی که می‌توانند دریک خودرو سوار شوند برابر با ظرفیت سرنشین مجاز خودرو مندرج در کارت خودرو است.

۳-۱۲- کاربران متعهد می‌شوند پس از اتمام سفر از هیچ بخش از اطلاعاتیکه در نتیجۀ استفاده از خدمات ال تاکسی، از مسافران یا رانندگان کسب کرده‌اند، هیچ‌گونهاستفاده‌ای نکنند. طبعاً ذخیره کردن اطلاعات مسافران یا رانندگان در دستگاه تلفنهمراه یا به هر شیوۀ دیگر نیز مغایر با قوانین ال تاکسی خواهد بود. همچنین کاربرانمتعهد می‌شوند در طول سفر، فقط در شرایط ضروری از اطلاعاتی که از مسافران یارانندگان در خدمات ال تاکسی ارائه شده است استفاده کنند. استفادۀ کاربران از ایناطلاعات باید مطابق با عرف جامعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد. در هر صورتاطلاعات مذکور به صورت امانت در اختیار کاربران قرار گرفته است و در صورت نقضتعهدات مذکور، شرکت م?

قوانین و مقررات

تاریخآخرین به‌روزرسانی: ۲۷

قوانین و مقررات
تاریخآخرین به‌روزرسانی: ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
ماده۱ - تعاریف و اصطلاحات
اصطلاحاتی که در اینقوانین و مقررات به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است:
۱-۱- شرکت: شرکت فناوری اطلاعات شیراز اندیشه نوین که نسبت به ارائهخدمات ال تاکسی اقدام می‌کند.
۱-۲- ال تاکسی: خدماتی نرم‌ افزاری که توسط شرکت به منظور حمل مسافرارائه می‌شود.
۱-۳- اپلیکیشن: نرم افزار متعلق به شرکت که به منظور استفاده ازخدمات ال تاکسی، حق استفادۀ موقت از آن برابر شرایط قراردادی و سند حاضر بهکاربران اعطا می‌گردد.
۱-۴- کاربر: شخصی حقیقی یا حقوقی است اعم از مسافر و راننده که ازطریق اینترنت به اپلیکیشن ال تاکسی متصل و از خدمات نرم افزاری ال تاکسی بهرمند می‌شود.
۱-۵- کاربران: در این سند کاربر راننده و کاربر مسافر به همراه همبا نام کاربران استفاده می‌شوند.
۱-۶- کاربر راننده: شخص حقیقی است که در اپلیکیشن رانندۀ ال تاکسیبه منظور دریافت درخواست سفر و ارائۀ خدمات ثبت ‌نام کرده ‌است.
۱-۷- کاربر مسافر: :شخص حقیقی یا حقوقی است که در اپلیکیشن مسافر التاکسی به منظور ارسال درخواست سفر ثبت‌ نام کرده‌اند.
۱-۸- حساب کاربری: حسابی است که اشخاص برای استفاده از خدمات التاکسی در اپلیکیشن ال تاکسی ایجاد کرده‌اند.
۱-۹- اعتبار: مبلغی است که کاربران مسافر در حساب کاربری خود بهمنظور استفاده از خدمات ال تاکسی دارند. این مبلغ به صورت پرداخت از طریق سامانۀبانکی و کارت‌های عضو شبکۀ شتاب و یا با استفاده از ال تاکسی کارت طبق شرایط ومقررات حاضر منظور و محاسبه خواهد شد.
۱-۱۰- اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط کاربران در اختیار ال تاکسیقرار داده می‌شود اعم از اطلاعاتی که به صورت مستقیم از سوی کاربران وارد می‌شود وهمچنین اطلاعاتی که به صورت خودکار و در نتیجۀ بهره برداری از خدمات ال تاکسی دراختیار شرکت قرار داده می‌شود، مانند اطلاعات مربوط به سفر اعم از زمان سفر،موقعیت مکانی مبدا و مقصد، مسیر طی شده، موقعیت مکانی کاربر راننده و غیره.
۱-۱۱- قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران : قانون اساسی، قوانین عادی،آئین نامه های اجرایی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و کلیه ضوابط قانونی حاکم برانجام موضوع قرارداد اعم از قانون بیمه اجباری شخص ثالث، آئین نامه راهنمائی ورانندگی.
ماده۲ - حساب کاربری
۲-۱- کاربران با ثبت نام در ال تاکسی و همچنین با هر بار استفاده ازخدمات ال تاکسی می‌پذیرند که قوانین و مقررات جاری ال تاکسی را به صورت کاملمطالعه کرده و با اطلاع کامل از شرایط و معانی آن پذیرفته‌اند. این قوانین ومقررات ممکن است در طول زمان تغییرکند و بنابراین استفادۀ مستمر کاربران ازاپلیکیشن به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آن است.
۲-۲- برای استفاده از خدمات ال تاکسی لازم است که هر کاربر مسافراعم از شخص حقیقی و یا حقوقی یک حساب کاربری در اپلیکیشن بسازد. تنها اشخاصی کهبیش از ۱۸ سال سن و واجد اهلیت قانونی باشند می‌توانند اقدام به ساختن حساب کاربریدر اپلیکیشن کنند. برای استفاده از خدمات ال تاکسی کاربر مذکور باید نام، نامخانوادگی، آدرس پست الکترونیکی و شماره همراه خود را در اپلیکیشن ال تاکسی ثبت کند.
۲-۳- کاربران می‌پذیرند اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و به‌روز در اپلیکیشن وارد کنند و مسئول عدم صحت اطلاعات اعلام شده شخص کاربران می‌باشند.در صورت اثبات خلاف این موضوع، شرکت مجاز به پیگیری قضایی و قانونی نزد مراجعذیصلاح می‌باشد.
۲-۴- کاربران متعهد می‌گردند که صرفا با ایمیل متعلق به خود نسبت بهثبت نام در اپلیکیشن ال تاکسی اقدام نمایند. در غیر این صورت در برابر شخص ذینفعصاحب ایمیل تماما مسئول بوده و شرکت به محض آگاهی از این موضوع نسبت به لغو عضویتکاربر مذکور اقدام خواهد نمود.
۲-۵- هر شخص با توجه به مدارک هویتی تنها می‌تواند یک حساب کاربریبه عنوان کاربر مسافر یا کاربر راننده بنا به مورد در اپلیکیشن داشته باشد. درصورتی که شرکت اطلاع یابد که به نام یک شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی حساب‌هایکاربری متعدد وجود دارد، شرکت مجاز خواهد بود نسبت به قطع خدمات و غیرفعال نمودنحساب‌های کاربری مذکور اقدام نماید.
۲-۶- مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص حقیقی ویا حقوقی در اپلیکیشن یا سایر خدمات مربوط به ال تاکسی انجام می‌شود به عهدۀکاربران، بنابه مورد، است. بنابراین مسئولیت مسافرانِ غیر از کاربر نیز، که بااستفاده از حساب کاربری وی از خدمات ال تاکسی استفاده می‌نمایند، کاملا متوجه خودکاربر مسافر می‌باشد.
۲-۷- مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری از جمله نام کاربری ورمز عبور به عهدۀ کاربران است. در صورت مفقود شدن یا سرقت اطلاعات حساب کاربری،کاربر مذکور موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع شرکت برساند. بدیهی است تازمانی که اطلاع‌رسانی به شرکت انجام نشده است، مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریقحساب کاربری مذکور انجام شده و می‌شود به عهدۀ وی خواهد بود.
۲-۸- کاربران حق ندارند به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اجازه استفادهاز حساب کاربری خود را بدهند یا حساب خود را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقلکنند. در مورد کاربر شخص حقوقی نیز، مسئولیت‌های قانونی بهره برداری از خدمات التاکسی متوجه مدیران مجموعه‌های مذکور خواهد بود.
۲-۹- در شرایط خاصی ممکن است از کاربر مسافر برای استفاده از خدمات،درخواست احراز هویت شود، در چنین شرایطی اگر کاربر مسافر اطلاعات کافی در اختیارشرکت قرار ندهد، شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات بهکاربر مسافر خودداری کند.
۲-۱۰- ممکن است بنا به مورد و حسب صلاحدید و تشخیص شرکت، از کاربراندرخواست اطلاعات تکمیلی، ارائه مدارک و یا اصلاح اطلاعات موجود گردد. در این صورتکاربر مورد درخواست، متعهد به ارائه اطلاعات و یا اصلاح اطلاعات درخواستی در مدتاعلام و درخواست شده از سوی شرکت خواهد بود. در غیر این صورت شرکت می‌تواند حسابکاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر مذکور خودداری کند.
ماده۳ - استفاده از ال تاکسی
۳-۱- کاربران متعهد می‌شوند در حین استفاده از خدمات ال تاکسی ازاستعمال دخانیات امتناع کنند.
۳-۲- با استفاده از خدمات ال تاکسی کاربران می‌پذیرند و موظف می‌باشندکه از ال تاکسی برای انجام هیچ فعالیت غیر‌قانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایرانیا خلاف شرع یا مخالف با عرف جامعه استفاده نکنند. کاربران حق ندارند اشیاء غیرمجاز از جمله مشروبات الکلی، مواد مخدر، سلاح یا سایر اشیاء یا حیواناتی که طبققانون جمهوری اسلامی ایران مجاز نیست، در خودرو همراه داشته باشند.
۳-۳- کاربر مسافر متعهد است در صورت داشتن بار نامتعارف و یا هرگونه پرنده یا حیوانات دیگر، موضوع را قبل از توافق بر سفر به کاربر راننده اعلامکند. در غیر اینصورت چنانچه پس از پذیرش درخواست سفر و عزیمت کاربر راننده به نقطۀمبدا، راننده مواجه با موارد فوق شود، مجاز به لغو (امتناع از انجام) سفر بوده ومسئولیت جبران خسارات وارده و هزینۀ سفر برعهدۀ کاربر مسافر است.
۳-۴- کاربران متعهد می‌شوند هیچ‌گاه از خدمات ال تاکسی به صورتی کهبه ال تاکسی یا شرکای آن صدمه‌ای وارد کند استفاده نکنند. در صورتی که کاربراننسبت به سوءاستفاده از امکانات فراهم شده در خدمات ال تاکسی در جهت منافع شخصی ویا آسیب اعم از مادی و یا معنوی به منافع شرکت اقدام نمایند، شرکت ضمن داشتن حققطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب کاربری، مجاز خواهد بود با مراجعه به مراجع قضاییو یا سایر مراجع ذیصلاح قانونی نسبت به مطالبه جبران خسارات وارده اقدام نماید.
۳-۵- کاربران می‌پذیرند که شرکت ممکن است از ارسال پیامک، ایمیل ویا Push Notification به عنوان راه ارتباطیشرکت با وی استفاده کند. کاربران می‌توانند درخواست کنند که ارسال این پیام‌ها قطعشود اما می‌پذیرند که با انصراف از دریافت این پیام‌ها، ممکن است در استفاده ازخدمات با مشکل مواجه شوند و یا اطلاعات مقتضی بموقع به ایشان نرسد.
۳-۶- شرکت ممکن است کدهایی به منظور هدیه به کاربر مسافر ارائه کندکه با وارد کردن این کدها در نرم‌افزار، یا درصدی از هزینۀ سفر کاسته یا درصدی ازهزینۀ سفر پس از آن به کاربر برگردانده ‌شود و یا مبلغ مشخصی به حساب کاربر دراپلیکیشن ال تاکسی اضافه ‌شود. نحوۀ ارائه این خدمات و تعیین مهلت استفاده ازآنها، منوط به تشخیص و صلاحدید شرکت بوده و در صورت عدم تعلق کدهای مذکور، کاربرمسافر حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص نخواهد داشت.
۳-۷- کاربران می‌پذیرند که اجازۀ انتقال یا فروش کدها را به اشخاصدیگر ندارند. همچنین کاربران مجاز نیستند این کدها رابه صورت عمومی منتشر کنند - حتی اگر شرکت در فضاهای عمومی به نحوی که در دسترسعموم است، این کدها را منتشر کرده باشد - مگر اینکه شرکت رسماً این اجازه را بهآنها داده باشد.
۳-۸- کاربر مسافر می‌پذیرد اعتباری که در حساب کاربری خود داردمستقل از روش کسب آن (اگر در نتیجه افزایش اعتبار از طریق درگاه بانک باشد یا درنتیجه وارد کردن کدهای تخفیفی که شرکت در اختیار آنها قرار می‌دهد یا هر روش دیگری)فقط برای استفاده از خدمات ال تاکسی قابل استفاده است و امکان دریافت این وجه رابه صورت نقد ندارد.
۳-۹- کاربر مسافر می‌پذیرد کدهایی که جهت افزایش اعتبار یا کاهشهزینه سفر به وی داده می‌شود، ممکن است منقضی شوند. از آنجایی که شرکت برای ارائهاین کدها هزینه ای از کاربرمسافر دریافت نمی‌کند، این حق برای شرکت محفوظ است کهمبلغ یا درصد تاثیر این کدها را حتی پس از انتشار آنها تغییر دهد یا در صورت لزومآنها را باطل کند. همچنین درصورتی که شرکت تشخیص دهد که استفاده از این کد به دلیلخطای فنی یا تخلف صورت گرفته و یا غیر قانونی بوده است می‌تواند این کدها یااعتباری که در نتیجۀ استفاده از آنها به حساب کاربر اضافه شده است را باطل یا حذفکند.
۳-۱۰- مسئولیت تامین اینترنت و سخت‌افزار لازم و همچنین پرداخت هزینه‌هایمربوط به آنها برای استفاده از خدمات ال تاکسی به عهدۀ کاربران است.
۳-۱۱- کاربر مسافر می‌پذیرد حداکثر تعداد مسافرانی که می‌توانند دریک خودرو سوار شوند برابر با ظرفیت سرنشین مجاز خودرو مندرج در کارت خودرو است.
۳-۱۲- کاربران متعهد می‌شوند پس از اتمام سفر از هیچ بخش از اطلاعاتیکه در نتیجۀ استفاده از خدمات ال تاکسی، از مسافران یا رانندگان کسب کرده‌اند، هیچ‌گونهاستفاده‌ای نکنند. طبعاً ذخیره کردن اطلاعات مسافران یا رانندگان در دستگاه تلفنهمراه یا به هر شیوۀ دیگر نیز مغایر با قوانین ال تاکسی خواهد بود. همچنین کاربرانمتعهد می‌شوند در طول سفر، فقط در شرایط ضروری از اطلاعاتی که از مسافران یارانندگان در خدمات ال تاکسی ارائه شده است استفاده کنند. استفادۀ کاربران از ایناطلاعات باید مطابق با عرف جامعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد. در هر صورتاطلاعات مذکور به صورت امانت در اختیار کاربران قرار گرفته است و در صورت نقضتعهدات مذکور، شرکت م?

شرکت فناوری اطلاعات شیراز اندیشه نوین