فرصت های شغلی


ال تاکسی جهت تکمیل پرسنل خود افراد ذیل استخدام مینماید

1- اپراتور خانم وآقا 

2- برنامه نویس و توسعه دهنده